سهام GameStop در روز جمعه 68٪ جهش کرد و درآمد هفتگی را به 400٪ افزایش داد


سهام GameStop در روز جمعه 68٪ جهش کرد و درآمد هفتگی را به 400٪ افزایش داد